جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه سازه های اسکلت فلزی

بتن ماده ای است متشکل از سنگدانه ها ، سیمان ، آب و در صورت لزوم مـواد افزودنـی . بـتن مـاده ای تُرد می باشد یعنی در لحظه گسیختگی تغییر شکل زیادی در آن ایجاد نمی شـود . بـتن دارای مقاومـت درصـد مقاومـت ۱۵ تـا ۱۰ فشاری زیاد و مقاومت کششی ناچیز می باشد . مقاومت کششی بتن بـین فشاری آن می باشد. خزش در بتن یکی دیگر از ویژگیهای بتن مساله خزش در آن است . خزش پدیده ای است که به مرور زمان و در اثر بارهای دائمی وارد بر عضو بتنی رخ میدهد . در این حالت بدون افزایش در میـزان بـار وارد بـر عضو بتنی، تغییر شکلهای آن یا به بیان دیگر خیـز ایجـاد شـده در عـضو بتنـی بـا گذشـت زمـان اضـافه میگردد. برای کاهش اثرات خزش دربتن راههـای مختلفـی وجـود دارد کـه از جملـه میتـوان بـه اضـافه کردن میلگردهای فشاری به بتن، تاخیر در بارگذاری بتن (یعنی بین زمان شروع بهـره بـرداری و اعمـال بار بر بتن نسبت به زمان بتنریزی سازه بتنی و ساخت سازه فاصله ایجاد گردد ) ، کم کردن نسبت آب به سیمان، استفاده از سنگدانه های با مقاومت واستحکام بالاتر به عنـوان نمونـه اشـاره کـرد . مقـدار خـزش ایجاد شده در بتن به زمان نیز بستگی دارد و بیشترین مقدار خـزش در بـتن پـس از گذشـت ۵ سـال رخ خواهد یافت. میزان اضافه خیز ایجاد شده در عضو بتنی ضریبی از خیز اولیه ای جـاد شـده در آن اسـت و که این ضریب از : رابطه زیر قابل محاسبه است جزوه سازه های اسکلت فلزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *