جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب

 

برنامه جدید اختالل ایجاد کنند ، زیاد است . این نکته در اجرای برنامه های طوالنی و پیچیده از اهمیت زیادی برخوردار است. دستورclc: دستور clc در متلب برای پاک کردن اطالعات نمایش داده شده در پنجره command به کار می رود . یعنی هر زمان که خواستید تمامی اطالعات نمایش داده شده در پنجره) command البته تا این لحظه و نه برای اطالعاتی که در آینده نمایش داده می شوند( ، پاک شوند تنها کافی است که دستور زیر را بنویسید: clc البته روش دیگری نیز برای پاک کردن اطالعات نمایش داده در پنجره command نیز وجود دارد که به صورت دستی است ، برای این منظور ابتدا باید بر روی پنجره command کلیک سمت راست نموده و سپس 101 Window Command Clear را انتخاب کنید. عملگرهای ریاضی در متلب: در متلب برای استفاده از عملگرهای ریاضی ، جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب  دو شیوه به کار رفته است . شیوه اول برای عملگرهای بسیار رایج می باشد مانند جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم و … که متلب برای هر کدام از آنها یک نماد را در نظر گرفته است یعنی شما در هنگام نوشتن دستورات تنها کافی است که از کیبورد نماد مربوط به آن عملگر را در خط دستورات وارد کنید )مثال زدن دکمه مربوط به نماد * از کیبورد برای عملگر ضرب(. شیوه دوم ، استفاده از تابع است . متلب برای عملگرهای ریاضی که میزان استفاده از آنها زیاد نیست ، دستوراتی را ساخته است و شما باید نام آن دستورات و نحوه استفاده از آنها را بدانید )مثال برای عملگر رادیکال ۲ ، دستور sqrt در نظر گرفته شده است(. در ادامه عملگرهای مربوط به هر دو شیوه را شرح خواهیم داد. جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب