جزوه اصول و مبانی سازمان مدیریت

جزوه اصول و مبانی سازمان مدیریت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به جزوه اصول و مبانی سازمان مدیریت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود. وقتی دادگاه صادرکننده رأی تحقیقات ناقص را کامل کرد، مجددا رأی دیگری صادر می کند که این رأی دوباره قابل فرجام خواهی است.

ج. اگر رأی به علت صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می شود. بنابراین دیوان عالی کشور طبق بند ۳ م ۴۶۹ ق.آد.ک فقط صلاحیت ذاتی را برای نقض رأی و ارجاع آن در نظر دارد ولی در تجدید نظر طبق بند پ م ۴۵۰ ق.آد.ک چه صلاحیت ذاتی و چه محلی سبب نقض رأی و ارجاع آن به مرجع صالح می شود.

د. در سایر موارد پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می شود.

مرجع رسیدگی بعد از نقض رأی در دیوان باید مطابق م ۴۷۰ ق.آد.ک عمل کند.

توضیح بند ب م ۴۷۰ ق.آد.ک مثلاً دادگاه کیفری۱ برای جرم تعزیری درجه ۳ به علت مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر ولی دیوان این قرار را نقض کرده و رسیدگی ماهوی را ضروری دانسته است. در این جا باید شعبه مرجوع 01445241ه حتما از نظر دیوان متابعت کند مگر آن که جهت تازه ای ایجاد شودمثلاً متهم فوت کند یعنی یکی دیگر از اسباب قرار موقوفی تعقیب به وجود آید.

همچنین اگر قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان صدور حکم باشد و بعد از برگشتن پرونده طبق مهلت های م۱۰۵ ق.م.ا هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد، در این جا زمان های جدیدی که اضافه شده، دلیل جدید است.

توضیح بند پ م ۴۷۰ ق.آد.ک رأی اصراری

رأیی که فرجام خواهی شده، نقض و به شعبه ی هم عرض ارسال می شود.

اگر شعبه ی هم عرض هم همان نظر شعبه ی اول را بدهد و باز هم فرجام خواهی شود، جزوه اصول و مبانی سازمان مدیریت که شعبه دیوان رأی را بپذیرد، ابرام می شود و در صورتی که شعبه دیوان رأی را دوباره نقض کند، هیئت عمومی شعب کیفری تشکیل جلسه می دهند.۱هیئت عمومی یا نظر شعبه هم عرض را ابرام می کند یا نظر شعبه ی دیوان را می پذیرد.