جزوه اعداد مختلط

جزوه اعداد مختلط

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تنها در صورتی با معناست که از منظر ارزشها مورد ملاحظه قرار گیرد، – دانشمندان اجتماعی خطوط کلی و موضوعات تحقیق خود را رجوع به ارزشها بر میگزینند Albrow, ) نقل از کرایب، .(- :

اینکه وبر مفهوم فرهنگ را یک مفهوم ارزشی میداند و معتقد است که ارزشهای فرهنگی ما تعیین کننده نحوه برخورد ما با واقعیت هستند و معنا مستلزم روابط فرهنگی با  درباره ارزش است، بواسطه اهمیتی که در جاعهشناسی فرهنگی خود برای ارزش قایل است و محوریتی که برای آن در نظر میگیرد قابل فهم میگردد.

بطور خلاصه از نظر ماکس وبر، فرهنگ به مثابه واقعیتی تجربی، فقط بخشی از رویدادها و وقایع را شامل میشود رویدادها و وقایعی که با توجه به نظام ارزشهای ما برایمان و با اهمیت . این نظام ارزشی هستند که سبب میشوند که نظامهای معنایی خاصی برای ما شکل بگیرد و باعث رفتارها و کنشهای اجتماعی ما گردد.

– امیل دورکیم

دورکیم که به نوعی یک نوکانتی به حساب میآید و از کانت و همچنین مارکس متأثر است، در عین حال با آراء جزوه اعداد مختلط زیمل و وبر نیز آشناست، در به  فرهنگی، نه به اندازه آن دو نفر بلکه خیلی بیشتر و بطور اساسی سهم و نقش ایفا کرده است. امیل دورکیم، همانند زیمل و وبر که در فضای روشنفکری آلمان به سر میبرند و واژه و مفهوم فرهنگ را بر واژه و مفهوم تمدن ترجیح ، در جامعه فرانسوی قرن نوزدهمی و اوایل قرن بیستم، واژه و مفهوم تمدن را به جای فرهنگ به کار . جیمز کلیفورد نیز تصریح میکند که دورکیم در فرانسه واژههای تمدن (Civilisation) یا جامعه (Societe) را به جای فرهنگ (Culture) به کار میبرد(دیورینگ، .( :

دنی کوش اشاره میکند که گر» چه مفهوم فرهنگ عملا در مردمشناسی دورکیم حضور ندارند با این حال این امر مانع از آن نشده است که وی از که در علوم اجتماعی غالبا به عنوان »فرهنگی« شناخته ، تفاسیری را ارائه کند)«کوش، .( : کوش همچنین اضافه میکند که »در آثار دورکیم نباید به جستجوی از فرهنگ پرداخت)«همان، (،که به نظر چنین چیزی برای همه کلاسیکها صدق میکند. اما رساترین توصیف از اهمیت دورکیم برای فرهنگی را طرح . به نظر وی »اهمیت دورکیم برای فرهنگ به تلاش او برای فراتر رفتن از پوزیتیویسم … و گسترش چیزی بر که جفری جزوه اعداد مختلط»منطق فرهنگی جامعه« مینامد (Alexander, ) تا فرهنگ را نه صرفا بهمثابه ساختاری بیرونی، بلکه به عنوان فرآیند نسبتا مستقل عقاید و کردارهای انسانی تئوریزه کند«