جزوه تایپ شده تکنولوژی و فرهنگ

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه تکنولوژی و فرهنگ

فناوری و فرهنگ ، مجله برجسته تاریخ فناوری ، از بورس تحصیلی در رشته های مختلف استفاده می کند تا مقالاتی بصیرت آمیز را برای خوانندگان عمومی و همچنین متخصصان منتشر کند. مشترکین شامل دانشمندان ، مهندسان ، مردم شناسان ، جامعه شناسان ، اقتصاددانان ، متصدیان موزه ، بایگانی ، دانشمندان ، کتابداران ، مربیان ، مورخان و بسیاری دیگر هستند. علاوه بر مقاله های علمی ، هر شماره شامل ۳۰-۴۰ نقد کتاب و بررسی نمایشگاه های جدید موزه است. برای روشن کردن مباحث مهم و جلب توجه به موضوعات خاص ، مجله گاهاً موضوعات موضوعی را منتشر می کند. فناوری و فرهنگ مجله رسمی انجمن تاریخ فناوری (SHOT) است.جزوه تکنولوژی و فرهنگ