جزوه کودکان استثنایی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه بندی روان پزشکان الف( عقب ماندگی به علت عوامل ارثی ب(عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری ج(عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و دوران بعد از زایمان د(عقب ماندگی به علت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی الف(عقب ماندگی به علت عوامل ارثی مقدمه: -لقاح اسپرماتوزوئید و اوول تولید جنین می کند. -بیست و دو جفت دیگر کروموزومهای معمولی هستندیک جفت آن کروموزومهای جنسی که در مرد “xy “و در زن “xx “استهر جنینی دارای ۴۶ کروموزوم است )بیست و سه جفت( -کروموزومها حاوی عامل ژن هستند که دارای مواد شیمیایی و آنزیمها مخصوصا اسیدنوکلئیک هستند و این موادشیمیایی هستند جزوه کودکان استثنایی ارشد  که در چگونگی بروز صفات ارثی دخالت دارند. علت عقب ماندگیدرحقیقت عامل وراثت یک فعل و انفعال بیوشیمیایی است و آنزیمها در آن نقش اصلی را دارند. ۱-اختالل در تعداد کروموزومها ۲-اختالل در نوع کروموزومها ۳-عامل همخوانی *۱-بیمارانی که از لحاظ کروموزومهای معمولی دچار اختالل هستند عقب ماندگی شدیدتری را نسبت به بیمارانی که از لحاظ کروموزومهای جنسی نقص دارند نشان می دهند. *۲-تعداد کر و اللها در نسلهای همخون فراوان است. I (اختالالت مربوط به کروموزومهای جنسی نوع عقب ماندگی: از نظر هوشی افراد این دسته اکثراً سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند. *۱-اختالالت در کروموزومهای جنسی همشیر با عقب ماندگی همراه نیست و ممکن است افراد مبتال حتی بهره هوشی کامال طبیعی یا باالتر نیز داشته باشند. -سندرم کالین فلتر علت: داشتن یک جزوه کودکان استثنایی ارشد کروموزوم جنسی “x “زیادتر از معمول یعنی )۴۷ = xxy( شکل ظاهری: در مرد عالئمی نظیر زن دیده می شود. -موهای صورت رشدی ندارداز نظر جنسی عقیم هستندپستانهای نسبتا بزرگبیضه ها و آلت تناسلی کوچک و بچه گانه حتی در زمان بلوغقد بلند، باریک، پشت خمیده اخالق: چون نارسایی قوای ذهنی در این بیماران شدید نیست لذاموقع تولد وزنشان کمتر از معمولصدا مردانه نیست -قادر به همکاری و سازش در محیط آرام و ساکت هستند. -به علت اشکال در روابط جنسی مخصوصاً در دوره نوجوانی ممکن است دچار ناراحتی های عصبی، اختالالت شخصیتی، عقده حقارت، جنایت، تجاوز، اعتی جزوه کودکان استثنایی ارشد