جزوه ازمایشگاه ژنتیک

جزوه ازمایشگاه ژنتیک دانلود فایل                               در این حالت، از ما از بین گزینه های انواع الگوهای دودمانه )اتوزومی غالب، اتوزومی مغلوب، وابسته به X غالب ، وابسته به X مغلوب(، گزینه ای را می خواهد که نتواند الگوی شجره نامه […]

جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی دانلود فایل                               دودمانه هایی که در آن ها از عالمت ناقل )حامل( استفاده می شود و برای هر فردی براساس ژنوتیپی که دارد از عالمت خاصی استفاده می شود. برای مثال در یک بیماری اتوزومی […]

جزوه الکترونیک نوری ۱

جزوه الکترونیک نوری ۱ دانلود فایل                               بارهای اهمی سلفی: ٩۵ %بارهای اهمی سلفی شامل موتور های الکتریکی و ترانسفورماتورمیباشد. سلفها همانند خازن انرژی را در خود ذخیره میکند. سلف طبق قانون لنز انرژی ذخیره شده در خود را که اندازه […]